นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เคมีแมนยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทไปจนถึงพนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยใช้นโยบายและจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกสารสำคัญ

จรรยาบรรณและกฎบัตร

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายบริษัท

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายความยั่งยืน

นโยบายการจัดการด้านสังคม

เอกสารอื่นๆ

ข้อบังคับ

หนังสือบริคณห์สนธิ

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เอกสารข้อมูลด้านกำกับดูแล

นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้า

แนวปฏิบัติด้านภาษี

อัตราภาษีที่ได้รายงาน และอัตราภาษีที่จ่ายจริง

ความเสี่ยงด้านต่างๆ และแผนบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา