Asset Overview

Chememan Australia ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ตั้งอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีทรัพยากรแร่มากที่สุดในโลก ดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมเหมืองทั่วรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ​AU​

ออสเตรเลีย

ติดต่อเรา