บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยปูนควิกไลม์ ปูนไฮเดรตไลม์และแร่หินปูนเคมี

ในปี 2546 เคมีแมนได้ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยจากบริษัทขนาดเล็กจนเติบโตเป็นผู้ผลิตชั้นนำในธุรกิจปูนไลม์ในภูมิภาคเอเชียและเป็นหนึ่งในสิบของผู้นำในธุรกิจปูนไลม์ระดับโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 500 คนในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเคมีแมนคือเคมีพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมสีเขียวอีกด้วย

ปัจจุบัน เคมีแมนมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งครอบคลุมทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า การนำเสนอสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและโซลูชั่นต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายการเติบโตทั้งทางแนวกว้างและแนวลึก รวมถึงการดำเนินธุรกิจให้เป็นตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เคมีแมนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องแบบครบวงจรในระดับสากลด้วยแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ผลิตและจัดจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องและนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหาร งานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตและจัดจำหน่ายปูนไลม์เป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปีภายในปี 2568

2,000,000
ตัน
ต่อปีภายในปี 2568

กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บริการและโซลูชัน ที่สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งในเชิงคุณภาพ ต้นทุน และเสถียรภาพในการผลิต

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือของพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ำและปลายน้ำที่เหมาะสม รวมถึงการขยายกำลังการผลิต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในมิติต่างๆ

ทรานส์ฟอร์มองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ยกระดับความสามารถขององค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจและออกแบบระบบการทำงาน ที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

พัฒนาโครงสร้างการทำงานเพื่อความยั่งยืน

เสริมสร้างความสามารถของระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล

ค่านิยมของเรา

ติดต่อเรา