เคมีแมนดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการลดปริมาณการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การจัดการวัตถุดิบแร่หินปูนเคมี พลังงาน และน้ำ และใส่ใจประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำเสีย ปรับกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดวัสดุเหลือใช้ พร้อมทั้งนำเสนอ Initiatives ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน (พลังงานสะอาด)

การบริหารจัดการพลังงาน

ด้วยบทบาทการเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรม พลังงานถือเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เคมีแมนมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยคาร์บอน

เคมีแมนสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อบรรลุความตั้งใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

เคมีแมนมุ่งมั่นควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน เราได้ดำเนินการตรวจวัด คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด เคมีแมนในฐานะผู้ประกอบกิจการเหมือง เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการทำเหมืองตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในส่วนกระบวนการผลิตของโรงงาน บริษัทได้นำระบบบำบัดฝุ่นละอองมาใช้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดระดับฝุ่นละออง เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

การจัดการของเสีย

เคมีแมนจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยการจำกัดของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งการจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการรีไซเคิลของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ (Reduce-Reuse-Recycle) ซึ่งวิธีการจัดการของเสียดังกล่าวข้างต้น ช่วยให้เราลดความเสี่ยงเรื่องการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นในการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย

เคมีแมนประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) โดยมีทีมคณะที่ปรึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและหลักปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral Company

ประโยชน์:

  • ดำเนินการทวนสอบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2565

โครงการลงทุนพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ที่โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2566

ประโยชน์:

  • เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกด้วยพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หาแนวทางหลากหลายในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า EV เช่น การวิเคราะห์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ของเคมีแมนเพื่อพัฒนาแผนงานนำรถยนต์ไฟฟ้า EV มาใช้ (EV implementation roadmap) และการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเคมีแมนจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิค และเชิงพาณิชย์ในหลายมิติ ทั้งในส่วนของรถบรรทุกเพื่อวัตถุประสงค์ในการพาณิชย์และเครื่องจักรกลหนัก

ประโยชน์:

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ลดต้นทุนโดยรวมให้กับเคมีแมนและลูกค้า

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “วน” (WON) บริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพื่อนำไปรีไซเคิล

โครงการหลังคาเขียว โดยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการส่งกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปผลิตแผ่นหลังคาจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล

โครงการบริจาควัสดุอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม

โครงการน้ำดื่มหมดแล้วขอฝา

ติดต่อเรา