ประโยชน์ของปูนไลม์

ปูนไลม์ในอุตสาหกรรม

ปูนไลม์เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ จนไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

ปูนไลม์ในเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรม เช่น อาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว รวมถึงช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง

ปูนไลม์ในสิ่งแวดล้อม

ปูนไลม์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและรองรับความต้องการพลังงานสะอาดที่มากขึ้น เช่น การบำบัดก๊าซ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ปูนไลม์ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแก้ว ขวด กระจก และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์

1/3

การดำเนินงาน

เคมีแมนมีเป้าหมายที่จะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอื่นๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าตามที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับขนาดความต้องการของตลาด

4 ประเทศ 9 ที่ตั้ง

ประเทศไทย ต่างประเทศ

ความเคลื่อนไหว