บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากร สังคมชุมชน ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจที่ผ่านมา เคมีแมนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน ผ่านการส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การช่วยเหลือชุมชน

สุขภาพ และความปลอดภัย

เคมีแมนให้ความสำคัญสุขภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเสมอ มีหน้าที่ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี มีการสนับสนุนและความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาว เคมีแมนจึงดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การตรวจสอบด้านความปลอดภัยภายในองค์กร ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ในขณะทำงาน เดินทาง และขนส่ง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เคมีแมนให้ความสำคัญกับการดูแลและการเพิ่มศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากในองค์กร ผ่านการให้โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา เติบโตในสายงานอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำงานต่อองค์กร เคมีแมนจึงกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในระหว่างที่ทำงานกับเรา

การดูแลชุมชน

เคมีแมนมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงาน โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกับชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆมากมาย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมและขยายไปสู่ภาคส่วนต่างๆ

Corporate Social Responsibility (CSR) Projects in 2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน
 • โครงการ “เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19” มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
 • จัดตั้งด่านจุดตรวจ COVID-19 การให้บริการฉีดวัคซีน ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยชุมชน ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
 • รถความดันบวก CU กองหนุน (positive pressure) ซึ่งเป็นรถที่ปลอดเชื้อ 100% สำหรับอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์
 • การจัดตั้งศูนย์พักคอย ที่ตำบลทับกวาง เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
 • การจัดซื้อปรอทอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เช่น

 • กิจกรรมรณรงค์ไฟป่า สำนักงานทรัพยากรป่าไม้
 • โครงการแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
 • การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมระบบประปาน้ำชุมชน
 • การจัดเตรียมรถดูดฝุ่นและรถน้ำเพื่อดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะ
 • การสนับสนุนหินคลุกเพื่อบำรุงรักษาไหล่ทางของถนนและพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนรวมของชุมชน

เคมีแมนส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ต่อครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น และจัดกิจกรรมสร้างอาชีพให้เยาวชนในการทำสบู่แฟนซี และสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง

โครงการ CMAN DMAN Plus เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

โครงการหลักๆ ที่ดำเนินการผ่าน “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” ประกอบด้วย

 • สนับสนุนทุนการศึกษา และปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน
 • จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชุมชน
 • โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชน
 • ต่อเติมศาลาชุมชน

โครงการหลักๆ ที่ดำเนินการผ่าน “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ประกอบด้วย

 • โครงการจัดจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรม
 • โครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอดชุมชน
 • โครงการจัดสร้างระบบบริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัดหน่วยบริการปฐมภูมิ

เคมีแมนเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข เช่น มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่นักเรียนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

โครงการสร้างเสริมความรู้ผู้สูงอายุ โดยคณะครูเกษียณ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผ่านหลักสูตรการให้ความรู้ ประกอบด้วย

 • การเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต
 • สวัสดิการของผู้สูงอายุ และความมั่นคงในชีวิต
 • ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขั้นต้น

ในปีนี้ เคมีแมนมีแผนขยายกิจกรรมดังกล่าวเข้าไปยังผู้สูงอายุในชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้เพิ่มมากขึ้น

เคมีแมนสนับสนุนโครงการคนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน เป็นโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางการสอนคณะครูโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เคมีแมนสืบสานกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในโอกาสต่างๆ เช่น

 • กฐินสามัคคี วัดถ้ำพระโพธิสัตว์และวัดศรีจอมทอง
 • จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับคริสตจักรบ้านร่มเย็นอิงดอย
 • กิจกรรมงานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ และสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีให้กับหน่วยงานราชการ
 • มอบงบประมาณให้กับหน่วยงาน เช่น เทศบาลทับกวาง เทศบาลห้วยป่าหวาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทับกวาง วัด และชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รอบพื้นที่ดำเนินการ
ติดต่อเรา