มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้​

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท มีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

Dividend Payment History

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย เงินปันผลจาก
21/03/67 22/03/67 24/05/67 เงินปันผล 0.07 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
22/03/66 23/03/66 26/05/66 เงินปันผล 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27/04/63 28/04/63 14/05/63 เงินปันผล 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27/08/62 28/08/62 11/09/62 เงินปันผล 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/62 14/03/62 22/05/62 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/08/61 21/08/61 05/09/61 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
ติดต่อเรา