การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพัน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล หากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสม

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทําเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงิน
ปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย เงินปันผลจาก
27/04/63 28/04/63 14/05/63 เงินปันผล 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27/08/62 28/08/62 11/09/62 เงินปันผล 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/62 14/03/62 22/05/62 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/08/61 21/08/61 05/09/61 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม