ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

2565
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
Investor Presentation Quarter 1/2022 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
Investor Presentation Quarter 4/2021 ดาวน์โหลด
Investor Presentation Quarter 3/2021 ดาวน์โหลด
SET Opportunity Day Quarter 2/2021 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Quarter 1/2021 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
SET Opportunity Day Quarter 2/2021 ดูเว็บแคสต์
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 2) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
Analyst Presentation Quarter 4/2020 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Quarter 3/2020 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Quarter 2/2020 ดาวน์โหลด
Analyst Meeting Quarter 1/2020 ดาวน์โหลด