ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,605
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,430
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float )
41.41
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567
ติดต่อเรา