ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,923
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,748
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float )
42.44
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
ติดต่อเรา