คำมั่นสัญญาของเรา

เคมีแมนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเชื่อว่าการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนและสังคมที่เราอยู่ และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล้วนเป็นแนวทางถูกต้องในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เคมีแมนจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ใช้พลังงานหมุนเวียน และ/หรือพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดฝุ่น และนำหลักการ Zero Waste มาใช้ในโรงงานผลิต
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ช่วยเหลือชุมชนและสังคม เช่น โครงการเพื่อการศึกษา โครงการปลูกป่า
  • ส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัย
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยยึดมั่นในจริยธรรมและ จรรยาบรรณที่ดี ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักจรรยาบรรณ
  • ส่งเสริมการขายไปยังอุตสาหกรรมลูกค้าที่ช่วยสิ่งแวดล้อม
  • นำ ESG เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

Certifications

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ เคมีแมนดำเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยให้กับพนักงาน ควบคู่กับการปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS)

การรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

การรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS)

ติดต่อเรา