คำมั่นสัญญาของเรา

เคมีแมนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเชื่อว่าการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยพนักงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเราล้วนเป็นแนวทางถูกต้องในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2565 เคมีแมนได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการดําเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้จะถูกบูรณาการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากลยุทธ์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

เคมีแมนจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษาที่มีคุณภาพ รับรองการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้กับทุกคน

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า มีผลิตผล และมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนวัตกรรม

แผนการใช้และการผลิตที่ยั่งยืน (รับรองแผนการใช้และการผลิตที่ยั่งยืน)

ดำเนินมาตรการเร่งด่วน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และเป็นโซลูชั่นที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร

สิ่งแวดล้อม

ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน และดำเนินการเชิงรุกในการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณคาร์บอน และการจัดการของเสียเป็นหลัก

สังคม

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวร่วมกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกสังคมและชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน

Certifications

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ เคมีแมนดำเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยให้กับพนักงาน ควบคู่กับการปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS)

การรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS)

ติดต่อเรา