28
มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท
28
ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
28
ก.พ. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Revised)
28
ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
28
ก.พ. 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
28
ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15
พ.ย. 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
15
พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
14
พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14
พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14
พ.ย. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
02
ต.ค. 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เสนอคำถาม และชื่อกรรมการล่วงหน้า
ติดต่อเรา