15
ส.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15
ส.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15
ส.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
15
พ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
15
พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15
พ.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
03
พ.ค. 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02
พ.ค. 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30
มี.ค. 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
27
ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
27
ก.พ. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเงินปันผล การออกหุ้นกู้ แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ติดต่อเรา