27
ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
27
ก.พ. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเงินปันผล การออกหุ้นกู้ แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27
ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27
ก.พ. 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเงินปันผล การออกหุ้นกู้ แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27
ก.พ. 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
20
ธ.ค. 2565
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
15
พ.ย. 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
11
พ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11
พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
พ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
09
พ.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
27
ต.ค. 2565
การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ติดต่อเรา