15
พ.ย. 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
11
พ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11
พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
พ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
09
พ.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
27
ต.ค. 2565
การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
30
ก.ย. 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เสนอคำถาม และชื่อกรรมการล่วงหน้า
29
ก.ย. 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์บริษัท
16
ก.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (เพิ่มข้อมูล และปรับแก้ข้อ 1)
14
ก.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
11
ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11
ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ติดต่อเรา