การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สำหรับวาระที่ 5)
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และนิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำบอกกล่าวการคุ้มครองส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565