การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ URL และ QR Code

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตาแหน่ง

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

รายละเอียดข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการนับและประกาศผลคะแนน สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ติดต่อเรา