การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่: 28 มีนาคม 2567)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และนิยามกรรมการอิสระ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ติดต่อเรา