ร่วมเป็นครอบครัว เดียวกันกับเรา

สำหรับเคมีแมน พนักงานคือคนสำคัญ เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน“ที่ดีกว่า” ที่เคมีแมน เราเชื่อในพลังของการทำงานเป็นทีม เพราะเป็นแรงสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเติบโตและบรรลุเป้าหมายได้ จึงมีการสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอยู่เสมอ ทั้งภายในและระหว่างสายงาน รวมไปถึงการมองหาแนวทางใหม่ๆ สู่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานของเราทุกคน

เคมีแมนมีโครงการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พนักงานจะมีโอกาสได้พัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถและศักยภาพผ่านโปรแกรมการพัฒนาและการเรียนรู้ และการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (on-the-job learning) เพื่อให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพและเป้าหมายที่ต้องการ

ทีมงานของเรา

Our Values

มุ่งหน้าสู่สิ่งที่ดีที่สุดในระดับสากล

การที่เคมีแมนสามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดได้ เกิดจากสิ่งที่ยึดมั่นในวิธีคิดและวิธีทำงานหลักทั้ง 4 ข้อ ค่านิยมเหล่านี้สะท้อนว่า เราเป็นใคร ทำงานอย่างไร และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างไร เราเชื่อมั่นในทีมเคมีแมนทุกคน ไม่ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทุกคนจะทำอย่างดีที่สุด เพื่อร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนเป้าหมายเดียวกัน

ติดต่อเรา