ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

ติดต่อเรา