ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำไรต่อหุ้น

    Q4-ปี 2564 Q3-ปี 2564 Q4-ปี 2563 2564 2563
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 888 782 557 3,002 2,240
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) (13) 5 (93) 98 (120)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (บาทต่อหุ้น) (0.01) 0.01 (0.10) 0.10 (0.12)
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (*) (ล้านบาท) (36) 57 (112) 204 (127)
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (*) (บาทต่อหุ้น) (0.04) 0.06 (0.12) 0.21 (0.13)
(Adjusted) EBITDA ยกเว้นรายการพิเศษ (*) (ล้านบาท) 95 161 (7) 582 283
    2564 2563 2562
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 1,331 1,252 1,149
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,022 6,103 5,800
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,154 2,116 1,750
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 4,730 4,007 3,555
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,292 2,096 2,245
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.59 0.66
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.16 2.01 1.67
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 3.13% -5.24% -0.00%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.40% -1.96% -0.00%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.49% -6.00% -0.00%

สูตรการคำนวณ:

(*) ยกเว้นรายการสำคัญที่ไม่ใช่เงินสด เช่น กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการแปลงค่างบการเงิน และกำไร/ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์

อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ+รายได้อื่น)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รวมสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่