รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2562
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2562

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2562) ประเภท เหมืองแร่และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2561
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2561

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 มีผลถึงวันที่ 22 มกราคม 2564) (โรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท)

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2561
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 2561

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ออกให้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีผลถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564) (เหมืองทับกวาง โรงแต่งแร่)

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2561
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2561

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประเภท ประเภทเหมืองแร่ และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน ตามปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม
เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน ตามปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม

เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน ตามปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561 มีผลการดำเนินงานในระดับทอง โดยคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ประเภทเสมาคุณูปการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2560
รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 2560

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประเภท ประเภทเหมืองแร่ และโรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2560
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2560

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (รางวัลต่อเนื่องประจำปี 2551-2560) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (โรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท)

ติดต่อเรา