06 ตุลาคม 2565

โครงการ CMAN DMAN เคมีแมนก่อสร้างบ้านลุงมิน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 65 บริษัทส่งมอบบ้านให้แก่ลุงมินในโครงการ CMAN DMAN โดยบ้านลุงมินถูกก่อสร้างขึ้นจากการร่วมเเรงร่วมใจกันของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชนตามแผนงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยลุงมินได้รับการคัดเลือกจากชุมชนในเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นที่รักของผู้คนในชุมชน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต และสมควรได้รับการช่วยเหลือ

ติดต่อเรา