27 กันยายน 2565

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best ณ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister’s Export Award จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ในงานนี้ นายบุญเลิศ ตั้งคติขจรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่การค้าธุรกิจ เป็นตัวแทนของบริษัท เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Best of the Best โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัล Best of the Best นี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาและยกระดับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาธุรกิจส่งออก มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ติดต่อเรา