นายปรีด์ สุวิมลธีระบุตร
นายปรีด์ สุวิมลธีระบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่การค้าธุรกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Oregon State University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส 9), สถาบันพระปกเกล้า
 • Certificate Course in Digital Transformation From AI and IoT to Cloud, Blockchain, and Cybersecurity, MIT Professional Education
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2564 - 2566 กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
 • 2564 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำกัด
 • 2564 - 2564 Senior Expert, Boston Consulting Group
 • 2561 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด
 • 2561 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด ฟอร์เวิร์ด จำกัด
 • 2561 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด เจเนอเรชั่น จำกัด
 • 2559 - 2560 Supply Chain & IT Director, บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 - 2557 Director - Supply Chain, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2550 Experience Consultant / Project Manager (Contract) บริษัท Accenture (Thailand)
 • 2548 - 2549 Country Sales Manager GE Energy, Optimization Service
ติดต่อเรา