ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ประธานกรรมการ / กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP) 70/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ. เคมีแมน
 • 2564 - ปัจจุบันที่ปรึกษา บมจ. เคมีแมน
 • 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคมีแมน
 • 2557 - 2564 กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญรอด บริวเวอรี่
 • 2558 - 2564 กรรมการ บจก. Singha International Headquarter
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อคินแลนด์
 • 2557 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2557 - 2562 ประธานและกรรมการ บจก. Singha North America
 • 2548 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
 • 2552 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
 • 2550 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
 • 2552 - 2557 กรรมการ บจก. ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท
 • 2552 - 2557 กรรมการ บจก. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์
 • 2552 - 2557 กรรมการ บจก. ยูเอ็มเอส ขนส่ง
 • 2552 - 2557 กรรมการ บจก. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส
 • 2552 - 2557 กรรมการ บจก. บาคองโค
 • 2551 - 2557 กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
 • 2550 - 2557 กรรมการ JSSI Holdings, LLC
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. โทรีเซน (กรุงเทพ) และ บริษัทในกลุ่ม ธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จำนวน 46 บริษัท
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย)
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย)
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค)
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด
 • 2548 - 2557 กรรมการ บจก. จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์
ติดต่อเรา