นายเจริญ จุรีกานนท์
นายเจริญ จุรีกานนท์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) 223/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคมีแมน
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บูรณาชาติ
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิริพรเจริญ
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. พชรภัทร ดีเวลลอปเมนท์
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. พรสิริทรัพย์
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ธนภูมินคร
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อิสระพงษ์ เจริญ
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เตียฮงฮะ สิริพานิช
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จุรีกานนท์
ติดต่อเรา