นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA (Finance), University of Texas at Arlington, USA
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) 12/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • e-learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ต.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CFO Professional Development Program 6/2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • CFO Professional Development Program 7/2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • e-learning CFO’s Refresher Course ก.พ. 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคมีแมน
 • 2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เคมีแมน
 • 2546 - 2560 ประธานกรรมการ บมจ. เคมีแมน
 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Ha Long QN Lime Co., Ltd
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคลมิกซ์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Easternbulk Lime Products Private Limited
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Siriman Chemicals India Private Limited
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Chememan India Private Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Chememan Lao Co., Ltd.
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Northman Co., Ltd.
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ Chememan Australia Pty. Ltd.
 • 2547 - 2563 ประธานกรรมการ บจก. ทับกวาง
 • 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บูรณาชาติ
 • 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บูรณาลักษณ์
 • 2553 - 2561 กรรมการ Chememan International Pte. Ltd.
ติดต่อเรา