นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA (Finance), Indiana University at Bloomington, USA
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เคมีเมน
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
 • 2555 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • 2557 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. กรุงเทพธนาคม
 • 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
ติดต่อเรา