นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • MBA (Corporate Finance) Golden Gate University, USA
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program (DAP) 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เคมีแมน
  • 2553 - 2557 Group Treasury บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
ติดต่อเรา