นายพรพรหม กาญจนจารี
นายพรพรหม กาญจนจารี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • ปริญญาโท Comparative Law, University of Illinois, Urbana - Champaign, USA
  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program (DAP) 141/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เคมีแมน
  • 2559 - 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เคมีแมน
  • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล
  • 2537 - 2558 กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
ติดต่อเรา