ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
2558 2559 2560 1Q/2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 1,909 1,964 2,198 597
กำไรสุทธิ 103 154 106 32
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 1.14 0.24 0.16 0.05
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 549 650 739 1,275
สินทรัพย์รวม 2,223 2,782 3,217 3,817
หนี้สินหมุนเวียน 810 956 724 422
หนี้สินรวม 1,305 1,712 1,994 1,663
ส่วนของผู้ถือหุ้น 917 1,070 1,223 2,154
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.68 0.68 1.02 3.02
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.60 1.63 0.77
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 5.42 7.83 4.97 5.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.89 6.15 3.64 3.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.82 15.48 9.53 8.27