ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน


(ล้านบาท)
    ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 Q4-ปี 2563 Q1-ปี 2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 2,423 2,372 2,240 557 679
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 161 (4) (137) (96) 55
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 0.18 (0.00) (0.12) (0.10) 0.06
งบแสดงฐานะการเงิน            
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 875 1,149 1,252 1,252 1,338
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,824 5,800 6,103 6,103 6,347
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 618 1,750 2,116 2,116 1,928
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,601 3,555 4,007 4,007 4,180
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,223 2,245 2,096 2,096 2,168
อัตราส่วนทางการเงิน            
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 0.69 0.59 0.59 0.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 1.58 1.91 1.91 1.93
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 6.59% -0.17% -5.99% -16.68% 7.91%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.58% -0.08% -2.30% -2.30% -1.87%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.36% -0.18% -6.30% -6.30% -5.17%