ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น


(หน่วย: ล้านบาท)
    ปี 2559
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2560 ปี 2561 Q3,
ปี 2561
Q4,
ปี 2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 1,964A 2,198 2,423 588 592
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 154 109 161 20 45
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
(บาทต่อหุ้น) 0.24B 0.16 0.18 0.02 0.05
งบแสดงฐานะการเงิน             
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 650 739 875 759 875
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,782 3,217 3,824 3,539 3,824
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 956 724 618 633 618
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,712 1,994 1,601 1,363 1,601
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,070 1,223 2,223 2,176 2,223
อัตราส่วนทางการเงิน             
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.68 1.02 1.41 1.20 1.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.60 1.63 0.72 0.63 0.72
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 7.71%C 4.93% 6.59% 3.30% 7.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.15% 3.64% 4.58% 4.06% 4.58%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.48% 9.53% 9.36% 7.89% 9.36%

หมายเหตุ

A ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ซึ่งเดิมแสดงเป็นรายได้จากการขาย มาแสดงเป็นรายได้อื่น ดังนั้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงเป็นงบเปรียบเทียบจึงได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ด้วยเช่นกัน
B เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไป ของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
C อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเปลี่ยนไป เนื่องจากปี 2559 ได้การจัดประเภทรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ไปเป็นรายได้อื่น (ตามหมายเหตุ A) ทำให้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น