ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
2558 2559 2560
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 1,909 1,964 2,198
กำไรสุทธิ 103 154 106
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 1.14 0.24 0.16
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 549 650 739
สินทรัพย์รวม 2,223 2,782 3,217
หนี้สินหมุนเวียน 810 956 724
หนี้สินรวม 1,305 1,712 1,994
ส่วนของผู้ถือหุ้น 917 1,070 1,223
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.68 0.68 1.02
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.60 1.63
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 5.42 7.83 4.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.89 6.15 3.64
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.82 15.48 9.53