การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย เงินปันผลจาก
27/08/62 28/08/62 11/09/62 เงินปันผล 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/03/62 14/03/62 22/05/62 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/08/61 21/08/61 05/09/61 เงินปันผล 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม