รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/03/2561 ประเภท : IPO
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายชาย ศรีวิกรม์ 267,805,900 27.90
2.  บริษัท บูรณาชาติ จำกัด 252,116,700 26.26
3.  DEUTSCHE BANK AG LONDON 11,650,000 1.21
4.  นางทรงศรี เสียงสกุล 10,262,110 1.07
5.  นายอภิชาติ เหล่าจินดา 9,125,000 0.95
6.  นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์ 8,961,210 0.93
7.  นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ 8,740,800 0.91
8.  นายชาญ ศรีวิกรม์ 8,720,800 0.91
9.  นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ 9,001,500 0.94
10.  นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 8,135,000 0.85