25 December 2022

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แก่ศูนย์สายตรวจประชาชนเทศบาลห้วยป่าหวายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายประสิทธิ์ เคหะทอง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Contact