19 July 2022

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมคณะ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง

Contact