29 April 2022

การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ

วันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนันสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลวัดบำเพ็ญบุญ (วัดบ้านไทย) โดยมี เจ้าอาวาส วัดบำเพ็ญบุญ (วัดบ้านไทย) เป็นผู้รับมอบ ณ วัดบำเพ็ญบุญ (วัดบ้านไทย) อ.แก่งค่อย จ.สระบุรี

Contact