18 February 2022

โครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดการอมรบโครงการ “คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน” พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (แห่งใหม่)

Contact