31 December 2021

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียม ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact