31 December 2021

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2564 รวมถวายปัจจัยรวมมูลค่ากว่า 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 วัด

Contact