18 December 2021

จัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 คุณนิติ ปราบภัย ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แก่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อจัดซื้อเสื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Contact