กระบวนการผลิตปูนไลม์

บริษัทฯ นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001

มากำหนดเป็นนโยบายและเป็นข้อปฏิบัติของการทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและจำหน่าย เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การรับประกันและควบคุมคุณภาพ การขาย ตลอดจนการส่งมอบสินค้า

กระบวนการผลิตปูนไลม์แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้