ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ

1) Corporate Branding Communications:

 • Work under the Corporate Communication team to design and execute creative employee communications initiatives that align with Chememan business objectives, core values and culture and provide measurable ROI
 • Coordinate with other business units across the company such as CSR, HR, etc. to shape and deliver effective employee messaging
 • Manage the internal communications, strategic plans, and initiatives from beginning to end
 • Produce exciting content and support the corporate communication team to drive employee engagement for our company-wide channels, including organizational and employee narratives, emails, articles and slide presentations
 • Support the execution of company Town Halls, Core Values and other related functions to ensure the effectiveness and efficiency of corporate communication
คุณสมบัติ
 • Minimum 3 years of experience in internal and/or external communications
 • Strong presentation and partnership skills that you will draw upon to present your ideas, work with different stakeholders, and drive your initiatives
 • Excellent verbal and written communication, and editing skills in English
 • Highly organized, with strong project management skills
 • Familiar with 365 offices to help manage your workflows as well as employee engagement tools.
 • Hands-on content creation experience: video production & editing, basic graphic design skills. Keen on various media development tools are advantages
 • Natural-born communicator and collaborator, matched with the ability to get stuff done at a high quality
 • Bachelor’s Degree in English, Journalism, Communications, or a related field
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • Design and execute creative employee communication
 • Coordinate with other business units
 • Manage the internal communications, strategies
สมัครตำแหน่งนี้
ความรับผิดชอบ

1) Corporate Branding Communications:

 • Work closely with Chememan top management and Corporate Strategy team to develop strategic branding communication frameworks and strategies that are fully aligned with the business strategies
 • Initiate, develop and execute communication concepts and programs to communicate to public, customers, and stakeholders through strategic channels to maximize the company’s brand messages, positive reputation and visibility in all aspects, and ensure that those key messages are well-conceived by targeted audiences
 • Create and control budget on overall communications program with clear stated aims and objectives, a defined strategy and ROI and specific program of activity in the following areas:
  • Internal Communications
  • External Communications
  • Public/Community/Media Relations
  • Customer Relations
  • Issue/Crisis management
 • Monitor the effectiveness of communications/PR campaigns, define key targets and quality metrics for each initiative, review and evaluate results upon completion of the activities and modify the action plan as required against achievement and against changing corporate aims.
 • Research, identify, select and collaborate with external vendors and agencies as well as define quality and delivery targets for externally assigned activities, monitoring ongoing progress, and resolving issues.
 • Develop content and lead activities implementation including website, social media, offline & online activities to ensure maximum brand direction and exposure
 • Lead and supervise corporate communication team
 • Handle ad-hoc assignments as assigned by the management team

2) Internal Communications:

 • Create and develop internal communications strategies, ensure consistency of brand core values identity and message, and execute initiatives to engage internal stakeholders
 • Create strategy for employee engagement to meet the purposes of culture building, pride and moral boost-up
 • Initiate and deploying innovative ideas for delivering content through a multi-channel option
 • Optimize digital communication channels and implementing creative internal communication tactics to effectively engage with employees locally and internationally
 • Lead, manage and execute CEO communication by developing communication plan, design message to communicate on strategic company direction, assess market and company sentiment as well as advise effective and inspiring CEO communication strategy
 • Co-create a communication theme or message house with other BU strategic initiatives such as Corporate Strategy, CSR, HR, etc.
 • Give advice and support on Employer Branding and Employee Value Propositions design and executions
 • Provide key content or key talking points for C-level message/memo as well as develop and review slide in Townhall
 • Give advice for key content, storyline including communication channel for HR communication such as Core Values, COVID measure, WFH guideline, Impact assessment, etc
 • Be a part of integrated working team led by CS to position Chememan as employer of choice; understand how modernization affects workplace and new landscape of workforce management, advise strategy and tactics to amplify HR’s initiatives internally & externally and support HR campaigns targeting employees
คุณสมบัติ
 • Minimum 10 years of experience in internal communication, corporate communication and strategic communication
 • Deep understanding of corporate brand strategy, positioning, and segmentation for internal and external audiences.
 • Ability to build deep relationships and networks with key media, decision makers, and influencers
 • Strong media relations with leading traditional and online media outlets
 • Stakeholder management skills and the aptitude to effectively manage and leverage stakeholders.
 • An autonomous working style with excellent planning and project management skills.
 • A history of delivering against a team or organization’s goals.
 • A track record in building trusted, credible partnerships.
 • The ability to be proactive and taking the initiative while navigating change and challenges.
 • Familiarity with employer branding, recruitment processes, recruitment systems, and platforms would be beneficial, but we can help with that if you haven’t worked in these areas before
 • Some regional or global experience would be beneficial, but not required
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • Corporate Branding Communications
 • Internal Communications
 • Stakeholder management skills and the aptitude
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานสัมภาษณ์ นัดหมายกับทุกหน่วยงานและผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์
 2. เตรียมการจัดการทดสอบความรู้และทักษะ พร้อมสรุปผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการจ้างงานพนักงานใหม่
 4. จัดการฝึกอบรมประจำเดือน/ปี ประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคคลากร
 5. จัดทำ จัดเก็บ ดูแลเอกสาร บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6. ดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีระเบียบวินัย มีทักษะการทำงานเป็นระบบ โดยสามารถจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • มีทักษะในสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • มีลักษณะการทำงานแบบ Pro-Active และมีความยืดหยุ่นคล่องตัว ต้องมีความพร้อมและสามารถเดินทางไปรับสมัคร ภายนอกสำนักงานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft : Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • มี Service mind ที่ดี Positive & Creative Thinking
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • ประสานงานสัมภาษณ์ นัดหมายกับทุกหน่วยงาน
 • จัดทำ จัดเก็บ ดูแลเอกสาร บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
 • จัดการฝึกอบรมประจำเดือน/ปี ตามแผนพัฒนาบุคคลากร
สมัครตำแหน่งนี้
ความรับผิดชอบ
 1. The Center of Excellence is unique in its function and composition. COE Leadership provides executive support and governance to project teams. Your job is to ensure the achievement of committed objectives, plan and conduct negotiations, anticipate future trends and assess opportunities – in terms of new business, volume changes, impacts and risks to be addressed in the business. You must also take care of compliance with the company’s and clients’ Code of Ethics and industry standards.
 2. The COE identifies the needs of the business organization and developing plans to determine the overall direction it should take to actualize its goals. COE involves in driving critical business insights by gathering, reviewing, and testing data, applying a number of measures to provide solutions to key business decisions. COE address a business problem, taking a long-term perspective, but can also execute on near term monthly goals.
 3. The COE is at heart of a group of people – experts in business process management, customer relationship management, and business domain, equipped with an arsenal of best practices and tools. A mature COE is a self-directing entity responsible for supporting business users and shepherding complex projects to successful completion.
 4. The COE links big-picture strategy with day-to-day operations, documents lessons learned and best practices, and makes it easier for different groups to reuse and adapt proven solutions. Because it brings together smart people and cutting-edge technology from all parts of the enterprise, a COE can also play an important role in digital transformation.
 5. The COE core team handles demand and intake from project teams. They are tasked with standardizing the delivery process and performing the value-add services.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree, industrial engineering with MBA is a plus, PM certifications are also a plus.
 • Strong analytical skills, comfort with data analytics.
 • Experience as a people leader and an individual contributor managing project and program teams and delivering solutions of varying size and complexity with ability to execute against specified targets.
 • Demonstrable leadership abilities, strong interpersonal skills with ability to clearly explain sophisticated issues to a range of audiences
 • Experience in a high-growth organization, you’ve previously grown teams quickly, in an fast paced environment with some ambiguity. Also, direct experiences in digital transformation is also a plus.
 • Proven experience with business process improvement, risk management and implementation of policies and processes that have been scalable.
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • Self-starter, innovative, strategic thinker
 • Drive and lead program that designs
 • Implements value-based solutions to support
รายละเอียดงาน
 • At Chememan, we have the culture and spirit of a fast-moving, resilience company and are focused on providing our customers with the best lime quality product and service experience around long-term partnership. Everyone at Chememan gets the chance to own interesting things from day one, and we’re told one of the best things about working here is the ability to achieve a lot in a short space of time.
 • We are looking for a self-starter, innovative, strategic thinker with leadership to join our Center of Excellence team. We are committed to providing the best possible efficiency. The COE is a self-driven individuals who has courage to initiate, lead critical, manage complex projects and programs, and build relationships across the business. You will play a pivotal role in ensuring we have the value stream efficiency and continuous improvement processes in place, aimed at ensuring our business maximize its value to customers as they and we grow, as well as sustainability.
 • You will be responsible to drive and lead program that designs and implements value-based solutions to support our professional team across the organization around the world. Your work will build upon and create new professional ways for our team in realizing satisfied and effective solutions, thus, to best serve our customers. You and your team will serve as thought leaders and offer unique guidance, inspires innovation and influences others through balance of arts and science.
สมัครตำแหน่งนี้
ความรับผิดชอบ
 1. Manage day-to-day the correctness on actual invoice for trading cost, cost of service, transportation and administrative expenses
 2. Check standard price with actual cost from vendor invoices and accrued company expense end of each month
 3. Recording invoice from NAB Statement (Company Petty Cash)
 4. Responsible for recording in AP, GL, Inventory and Fixed Asset in Accounting System
 5. Reconcile Accounting Report for closed month end for COGS, Service Cost and Transportation Expense
 6. Providing Tax Report and Fixed Asset Report to submit related department and ATO
 7. Manage month-end accounting processes and generate reports as required by financial analysists
 8. Work closely with Affiliated Accounting Team and Auditors to ensure the smooth and efficient overall completed operation of team
 9. Collaborate with manager on various matters and undertake ad hoc for the other affiliated companies as assignment
คุณสมบัติ
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting Field
 • Minimum 4 years of experience working in Accounting and Finance
 • Good command of English
 • Able to do multi-tasks, have self-motivated & eager learner, strong leadership and works well under pressure
 • Strong computer skill (Microsoft Office: Word, Excel and Power Point) and SAP (preferred)
สมัครตำแหน่งนี้
ความรับผิดชอบ
 1. Providing the weekly and monthly staff payroll report for payment
 2. Issuing daily sale invoice, upload sale invoice in system and coordinate direct to customers
 3. Recording and manage petty cash, internet banking and bill of payment included receive company revenue
 4. Generate AR Aging Report and monitoring closely AR Overdue Transactions
 5. Monitor cash flow and cash management to ensure sufficient funds in running smooth operation
 6. Responsible for recording in AR, GL and Cash in Accounting System
 7. Manage month-end accounting processes and generate reports as required by financial analysists
 8. Work closely with Affiliated Accounting Team and Auditors to ensure the smooth and efficient overall completed operation of team
 9. Collaborate with manager on various matters and undertake ad hoc for the other affiliated companies as assignment
คุณสมบัติ
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting Field
 • Minimum 4 years of experience working in Accounting and Finance
 • Good command of English
 • Able to do multi-tasks, have self-motivated & eager learner, strong leadership and works well under pressure
 • Strong computer skill (Microsoft Office: Word, Excel and PowerPoint) and SAP (preferred)
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 1. จัดหาสินค้าและบริการ ตามกลุ่ม/ประเภทที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดต่อผู้ขาย ต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อ
 3. เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำใบสั่งซื้อในระบบ ERP
 5. สรรหาผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพผู้ขาย
 6. ติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน
 7. ประสานงานกับผู้ขอซื้อให้ได้ใบขอซื้อที่กำหนดความต้องการที่ชัดเจน
คุณสมบัติ
 • ป.ตรี ทุกสาขา (ในกรณีได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี (หากประสบการณ์เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อเครื่องจักรและอะไหล่ (MRO) และ งานบริการด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารดี
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี และ มีความเข้าใจหลักการ ERP พื้นฐาน (ในกรณีมีประสบการณ์การทำงานกับระบบ SAP จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถติดต่อประสานงาน สำหรับงานต่างประเทศได้ (หากมีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • การจัดซื้อเครื่องจักรและอะไหล่ (MRO)
สมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.โยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และก่อฉาบปูนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 1. รับมอบหมายงานการผลิตจากผู้จัดการ และปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้
 2. จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินการแก้ไข
 4. สอนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานอย่างเคร่งครัด
 5. ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศของบริษัท
 6. ตรวจสอบความคืบหน้าของ KPIและดำเนินมาตรการแก้ไข
 7. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
 8. จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
 9. ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 10. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมไฟฟ้า / เทคโนโลยีการผลิต หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบในการสุ่มเก็บตัวอย่างจากเหมือง โรงโม่ เพื่อนำมาเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพต่อไป โดยอ้างอิงวิธีสุ่มเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานบริษัท
 2. รับผิดชอบในการสุ่มเก็บตัวอย่างของแร่หินปูนจากสายพานระหว่างกระบวนการผลิต หรือลูกค้า ตามมาตรฐานบริษัท
 3. รับผิดชอบในการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตาม Quality Plan และวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานของบริษัท
 4. ออก Certificate ให้ลูกค้า หรือสั่งระงับการจ่ายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ กรณีได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ (QMR)
 5. รายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 6. จัดทำรายงานเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เช่น Daily Report และจัดเอกสารเข้าแฟ้ม
 7. รับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น Big Cleaning Day, 5 ส. ฯลฯ
 8. รับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่ของการปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิต, ปวช., ปวส. สาขาวิทยาศาสตร์ หลือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่จบ ม.6 และ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • ผู้ที่จบ ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะและล่วงเวลาได้
 • มีความรู้ทางสถิติขั้นพื้นฐาน
 • เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.แก่งคอย หรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *** สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้ พร้อมมีใบผ่านการอบรมการขับรถโฟลค์ลิฟท์
 • สามารถปฏิบัติงานกะและทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการขายตามแผนการตลาด และนโยบายการขายที่ได้รับการอนุมัติ
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาด
3.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
4.ประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายโลจิสติกส์
5.ดำเนินการขายโดยพิจารณาต้นทุนการผลิต การขนส่ง กำไรขั้นต้น และสภาวะการแข่งขัน
6.เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ ยืนยันรับคำสั่งซื้อ ทำสัญญาซื้อขาย ประสานงานกับผู้ขนส่ง
7.ติดตามผลการขาย และนำเสนอข้อร้องเรียนจากลูกค้าในแต่ละภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการผลิตการขาย
8.การประสานงานต้องคำนึงถึงการทำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน
9.การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยคำนึงถึงความเร่งด่วนและผลกระทบที่เกิดขึ้น
10.งานอื่นๆ ตามที่จะได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนการตลาด และการซื้อขาย (***ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูปโดยเฉพาะจะพิจารณาเป็นพิเศษ***)
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Excel, Word, Power Point ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึก รด. ปี 3
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ดูแล จัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่เสียหาย หรือเพิ่มเติมหากบริษัทฯ มีความต้องการ
 • ดูแลและประสานงานและแก้ไขปัญหาโปรแกรมกับ User เช่น โปรแกรม Office365, SAP, โปรแกรม IT พัฒนาขึ้นมาในบริษัท
 • เขียนและแก้ไขโปรแกรม IT ที่พัฒนาขึ้นมาได้
 • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User .
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software, Operating System พนักงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Network
 • อบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลากรในองค์กร
 • Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย, Spare Part และค่าบริการต่างๆ หรือรายงานต่างๆ
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
 • ป.ตรี สาขา Information Technology, Computer or Software Engineering, Management Information System หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม PHP, SQL, Powershell, Script
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Window Server 2019 , Linux , Window 10 , Office365 , Share Point
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Server Active Directory , DNS , DHCP , Print Server , File share
 • มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น หรือ จบ รด.ปี 3
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการรับเข้า จัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้าภายในคลังให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามแผนการผลิต ฝ่ายขาย
2. กำกับดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บ และบริหารงานคลังสินค้า ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. กำกับดูแล ควบคุม และรายงานสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
4. การจัดการวางแผน การตรวจนับสินค้าคงคลัง
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
6. จัดทำ ควบคุมดูแลด้านเอกสารในส่วนของคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการ
7. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชี ประกันคุณภาพ ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต เป็นต้น
8. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์, คลังสินค้า,สถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึก รด. ปี 3
 • มีประสบการการ์ณทำงานคลังสินค้ามากกว่า 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Excel, Word, Power Point ได้ดี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP / HALAL
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น ควบคุมตรวจสอบวัถุดิบ, ควบคุมการตรวจสอบกระบวนการผลิต, การจัดการทั่วไป และการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานห้อง LAB ประสบการณ์ทางด้านงานประกันคุณภาพ
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านเครื่องมือทดสอบ XRF, ICP และ AAS
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี             
 • หากมีประสบการณ์ในงานระบบ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, TIS18001-2554, ISO45001:2018, GMP / HACCP, HALAL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรีได้
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 •  อายุระหว่าง ไม่เกิน 25 ปี
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (วศ.บ เท่านั้น)
 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 •  สามารถปฏิบัติงานกะได้
 •  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, โยธา
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท โดยศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เดินทางไปติดต่อและเยี่ยมเยือนลูกค้า
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • คำนวณต้นทุนและราคา
 • คำนวณใบเสนอราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อขาย
 • เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ซัพพลายเชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป งานด้านการตลาดและการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม (คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป)
 • ความสามารถในการการสื่อสารดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
 • มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้