คณะผู้บริหาร

นายกฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเหมืองแร่
นายวนัส เพ็ชรรื่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซ่อมบำรุง
นายพนม ไพรยนต์ทิพย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์องค์กร
นายโกศล พิทยประเสริฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซัพพลายเชน
นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนงานปฏิบัติการ
นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒนเดชา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
พล.ต.ณัฐพร คงสมพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายวัชโรจน์ เวฬุคามกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย Digital and IT
นายณัฐพล เกณทวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักธุรกิจในเครือ
นางสาวจรัญญา บุรพรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์องค์กร
นายวรพินิต อิงคโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์องค์กร