คณะกรรมการบริษัท

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ประธานกรรมการ / กรรมการ
นายชาย ศรีวิกรม์
กรรมการ
นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล
กรรมการ
นางรัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์
กรรมการ
นายเจริญ จุรีกานนท์
กรรมการ
นายพรพรหม กาญจนจารี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ