วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568

เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

พันธกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนผลิตและต้นทุนการขนส่ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจเพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืน
ภายใต้การบริหารงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สร้างวัฒนธรรมยุคดิจิตอลเพื่อมุ่งสู่กระบวนการทำงานที่มีความเป็นเลิศ
สร้างทีมงานที่มีความคล่องตัว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในทุกมิติ รวมถึง มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมขยายธุรกิจทางแนวกว้างและลึก ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง