เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”

ปี 2563

การปิดชำระบัญชีบริษัทย่อยในประเทศไทย - บจก.ทับกวาง

บริษัทดำเนินการปิดชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการบจก.ทับกวาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

บริษัทได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2563) ประเภท โรงแต่งแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM

บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการณ์ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม การดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DPIM ประจำปี 2563

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (รางวัลต่อเนื่องประจำปี 2549-2563) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (โรงงานพระพุทธบาท)

ปี 2562

เตาเผาปูนควิกไลม์ (KK4)

ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 73,000 ตันต่อปี เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน 2 รายจากประเทศเยอรมัน

ได้แก่ BERGMANN KALK HOLDING GmbH และ KALKWERKE H. OETELSHOFEN GmbH & Co. KG จัดตั้งบริษัท แคลมิกซ์ จำกัด ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาผลิต และจำหน่ายวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51

Easternbulk Lime Products Private Limited

ที่ประเทศอินเดีย ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฎาคม 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีมติเลิกกิจการ บจก.ทับกวาง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่มีการดำเนินกิจการ

เข้าซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษัท HA LONG QN LIME COMPANY LIMITED

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์ที่ได้รับสิทธิในการทำเหมืองแร่หินปูนเคมีในประเทศเวียดนาม เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม รองรับการขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าที่ทำให้สามารถบริหารจัดการด้านขนส่งได้เป็นอย่างดี

ปี 2561

เตาเผาปูนควิกไลม์ (KK6)

ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 113,150 ตันต่อปี เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน มกราคม 2561

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 240,000,000 หุ้น

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

จำนวน 240,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 720 ล้านบาท เป็น 960 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 960 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในไตรมาส 3 ปี 2561

เพื่อใช้ทดแทนวงเงิน สินเชื่อที่มีอยู่เดิม และช่วยให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ปี 2560

จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 650 ล้านบาท

เป็น 720 ล้านบาท โดยเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 70 ล้านบาท

ร่วมทุนจัดตั้ง Easternbulk Lime Products Private Limited

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อสร้างโรงงานผลิต และจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ที่เมือง Tuticorin ประเทศอินเดีย

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ปี 2559

ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย

โดยติดตั้งเตาเผา KK3 และ KK5 จำนวน 2 เตา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 182,500 ตันต่อปี

จัดตั้ง Chememan India

เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย

ร่วมทุนจัดตั้ง Siriman Chemicals India Private Limited

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ที่เมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย

ปี 2558

ร่วมทุนจัดตั้ง Chememan Lao

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์

ได้รับอนุญาตประทานบัตรใหม่บนที่แปลงเดิม

ให้ดำเนินกิจการเหมืองทับกวางเป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2583

ปี 2556

ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย

โดยติดตั้งเตาเผา KK2 เพิ่มจำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้ง 109,500 ตันต่อปี

สร้างโรงงานปูนไฮเดรตไลม์ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

จังหวัดระยอง กำลังการผลิตติดตั้ง 87,600 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีเดียวกัน

ปี 2554

ขยายกำลังการผลิต

โดยเริ่มก่อสร้างเตาเผา KK1 ที่โรงงานแก่งคอย จำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้ง 54,750 ตันต่อปี

ปี 2553

จัดตั้ง Northman

ที่ประเทศเวียดนามเพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศเวียดนาม

จัดตั้ง Chememan International

ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า

ปี 2551

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ของเตาเผา PB1 และ PB2 โดยเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีผลให้กระบวนการผลิตมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

จัดตั้ง Chememan Australia

ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ในประเทศออสเตรเลีย

ปี 2549

ซื้อที่ดิน ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงแต่งแร่ และโรงงานแก่งคอย

ปี 2548

รับโอนประทานบัตร

จากผู้ถือประทานบัตรเดิม (เหมืองทับกวาง)

ปี 2547

เช่าช่วงการใช้สิทธิประทานบัตร

จากผู้ถือประทานบัตรเดิม และเริ่มประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินปูนเคมีที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เหมืองทับกวาง)

ปี 2546

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทหินปูน โดยบริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์จากกรมบังคับคดี ซึ่งมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานผลิตปูนไลม์ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยเตาเผา 2 เตา คือ เตาเผา PB1 และ เตาเผา PB2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ตันต่อปี