รางวัลและเกียรติประวัติ

เลือกปี:
สถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (CSR-DPIM CONTINUOUS) ประเภทโรงแต่งแร่

โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555, 2559-2561) ประเภท โรงแต่งแร่

โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555, 2559-2561) ประเภท เหมืองแร่

โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (รางวัลต่อเนื่องประจำปี 2551-2560)

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เกียรติบัตรแสดงความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2555

โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554 ประเภท ผู้ส่งออกไทยดีเด่น

โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” (ประจำปี 2551-2553)

โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2550 และ 2552

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2551

โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน