เกี่ยวกับไลม์

ปูนไลม์ – เคมีพื้นฐานรอบตัวเรา

คงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักปูนไลม์ หรือแร่หินปูนอย่างแท้จริง อันที่จริงแล้วปูนไลม์ถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว นับย้อนไปถึงยุคอียิปต์โบราณ มนุษย์ก็รู้จักนำปูนไลม์มาใช้ในการก่อสร้าง เช่น พีระมิดแห่งกิซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยืนยงมานับพันปี หรือวิหารพาร์เธนอนแห่งยุคกรีกโบราณ และยังมีอนุสรณ์สถานที่สำคัญของอารยธรรมอันรุ่งเรืองในส่วนต่างๆ ของโลกอีกมากมาย

กล่าวได้ว่าปูนไลม์นั้นเป็นส่วนประกอบของสิ่งของหลากหลายประเภทที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน

บ้านที่เราพักอาศัยซึ่งประกอบด้วยคอนกรีต เหล็ก กระจก สายไฟ อาหารที่เรารับประทาน เช่น น้ำตาล สารปรุงแต่งอาหาร ภาชนะบางประเภทที่เราใช้ เช่น แก้วกาแฟที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รวมไปถึงรถยนต์ที่ผลิตจากโลหะและอลูมิเนียม และแม้กระทั่งกระดาษและเครื่องเขียนต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น

การผลิตปูนไลม์เพื่อนำมาใช้งานนั้นเริ่มต้นจากการทำเหมืองเพื่อให้ได้แร่หินปูนคุณภาพสูงหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) แร่หินปูนจะถูกนำมาผ่านความร้อนในกระบวนการเผาให้แตกตัว ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะทำให้แร่หินปูนกลายเป็นปูนไลม์ หรือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เมื่อนำปูนไลม์ไปผ่านกระบวนการไฮเดรชั่นจะได้ปูนไฮเดรทไลม์ หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ต่อไป

CaCO3

CaO

Ca(OH)2

ด้วยความสำคัญของปูนไลม์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่า “Human Chemical” เป็นคำจำกัดความที่เหมาะสมที่สุดของปูนไลม์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง