ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • Provide products and services according to the group / type assigned
 • Contact the seller and bargain purchase conditions
 • Compare prices and related conditions
 • Create purchase orders in the ERP system
 • Search for new sellers, including evaluating the quality of the seller
 • Track delivery of products / services as agreed
 • Coordinate with the departments within the organization to obtain a purchase request that clearly defines the requirements
คุณสมบัติ
 • Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering is a plus.
 • 2-3 years of purchasing experience, especially in an experience in purchasing parts, machinery and spare parts
 • Negotiation skills and good communication
 • Be honest and can work under pressure well
 • Good computer literacy in MS Office
 • Good English skills (if having a TOEIC 650 or higher score will be an advantage)
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • Troubleshoot and solve network systems issues.
 • Monitoring and optimize network performance.
 • Configured network equipment (Router, Switch, Firewall, Access point, etc.).
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor's Degree in Information Technology, Computer or Software Engineering or related field.
 • Minimum 2 year of experience in Network system.
 • Strong skill and knowledge Network equipment configuration such as router , switch L2 L3 , access point , wifi controller etc.
 • Experience in Firewall configuration Fortigate , Palo alto or more.
 • Experience in Windows server / Active directory will be an advantage.
 • Experience in VMWare will be an advantage.
 • Certification of CISCO (CCNA,CCNP etc.) will be an advantage.
 • Willing to travel to site occasionally.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้ พร้อมมีใบผ่านการอบรมการขับรถโฟลค์ลิฟท์
 • สามารถปฏิบัติงานกะและทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-23 ปี
 • ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***
 • มีประสบการณ์ในงานวางแผนและสรรหาพนักงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด.ปี 3
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานสาขาแก่งคอย จ.สระบุรี ได้
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพื้นที่ จ.สระบุรี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครตำแหน่งนี้
ความรับผิดชอบ
 • Act as a first-tier user support, coordinate with professional support team to accomplish tasks.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor's Degree or Higher in Computer Science, Information Technology, Computer or Software Engineering or related field.
 • At least 2 year of experience in SAP Functional support (MM or PP or PM or SD).
 • Possess of development skills would be an advantage.
 • Understand MM or PP or PM or SD process and be able to advise and improve.
 • Hard working and highly responsible.
 • At least 2 years of experience in SAP MM or PP or PM or SD and Functional in related area.
 • Good interpersonal skill, service mind, systematic thinking, Fast-learner, able to work as a team with high responsibilities.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • Act as a first-tier user support, coordinate with professional support team to accomplish tasks.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor's Degree or Higher in Computer Science, Information Technology, Computer or Software Engineering or related field.
 • At least 2 year of experience in SAP Functional support (FI/CO).
 • Possess of development skills would be an advantage.
 • Understand FI/CO process and be able to advise and improve.
 • Hard working and highly responsible.
 • At least 2 years of experience in SAP FI/CO and Functional in related area.
 • Good interpersonal skill, service mind, systematic thinking, Fast-learner, able to work as a team with high responsibilities.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท โดยศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เดินทางไปติดต่อและเยี่ยมเยือนลูกค้า
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • คำนวณต้นทุนและราคา
 • คำนวณใบเสนอราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อขาย
 • เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ซัพพลายเชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป งานด้านการตลาดและการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม (คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป)
 • ความสามารถในการการสื่อสารดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
 • มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • งานพัฒนาชุมชน เช่น การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน รวบรวม และนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
 • ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและบุคลิกภาพดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี และสามารถนำเสนอให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถติดต่อประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานประจำในพื้นที่ได้
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ปิดงบการเงินเฉพาะบริษัทฯประจำเดือน ไตรมาส และปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา
 • บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีและจัดทำข้อมูลรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารประกอบรายงานทางการเงิน
 • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภงด.50 , 51)
 • จัดทำรายงาน BOI ประจำปี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากร
 • มีความรู้เรื่อง BOI
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ทำงานเป็นทีม และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
 • มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • อายุตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด.
 • *** หากผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามข้อบังคับ และคู่มือ
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ
 • เสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม กับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • การยื่นหนังสือ การยื่นขออนุญาตทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
 • อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมจัดการทำงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจำเดือน  ประจำไตรมาส  และประจำปี เพื่อให้สามารถนำส่งงบการเงิน ให้แก่ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน (Management Report)
 • วางแผนและจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทในเครือ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในการตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบการคำนวณและยื่นแบบชำระภาษีของบริษัทในเครือให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบรายงาน สินค้าคงเหลือ และ รายงาน Fixed Asset
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานในการบริหารงานบัญชี 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัทในเครือ เอกสารประกอบรายงานทางการเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax return) และนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
 • สรุปรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน
 • จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ
 • ติอต่อประสานงานกับ TAX Advisor เพื่อจัดทำการคำนวณและยื่นแบบชำระภาษีของบริษัทในเครือ
 • จัดทำรายงาน Stock สินค้า ทุกสิ้นเดือน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีบริษัทในเครือต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ตอบโต้ e-mail ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ทำงานเป็นทีม และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
 • มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน และดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
 • เจรจาต่อรองและปิดการสั่งซื้อบนเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดให้มีเจรจาต่อรอง และบริหารจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น อาทิ การออก PR, PO รวมถึงการใช้งานระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำ Cost and Scenario Analysis และ Benchmarking
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์และผลงานที่ชัดเจนในตำแหน่งงาน
 • มีความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • ความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งการพูดและการเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีทัศนคติบวก
 • สามารถทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายภายใต้แรงกดดัน และเวลาที่กำหนด
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดทำแผนส่งออกสินค้า และเอกสารการส่งออก
 • ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ตรวจสอบและติดตามการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
 • รายงานสถานการณ์จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการข้อร้องเรียน และเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า 
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป)
 • ใช้โปรแกรม MS office ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สมัครตำแหน่งนี้