ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6/ปวช. สาขางานช่างทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานกะได้
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาปิโตรเคมี เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด.ปี 3 แล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ควบคุมเครื่องกลึง เครื่อง Milling เครื่องเจาะ เครื่องตัด
 • ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมหรืองานแจ้งให้ผลิต Spare part ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ในงานกลึงอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องกลึง Milling เจาะ ตัดและไส
 • สามารถกลึงชิ้นงานได้ทุกประเภท เช่น งานกลึงเกลียว, งานปอกผิว, งานกลึงรูใน ให้ได้ตามแบบเป็นต้น
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์ระบบการจัดการตามนโยบายผู้บริหาร
 • จัดทำ และปรับปรุงงานมาตรฐานระบบการจัดการที่ประยุกต์ใช้ และพัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ ตรวจติดตาม ให้มีการนำระบบมาตรฐานไปใช้ และคงไว้ซึ่งระบบนั้นๆ
 • ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาตรฐานระบบการจัดการ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีทักษะการติดตามงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ
 • วางแผน และดำเนินกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
 • เจรจาต่อรองและปิดการสั่งซื้อบนเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดให้ม เจรจาต่อรอง และบริหารจัดการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น อาทิ การออก PR, PO รวมถึงการใช้งานระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำ Cost and Scenario Analysis และ Benchmarking
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์และผลงานที่ชัดเจนในตำแหน่งงาน
 • มีความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • ความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งการพูดและการเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีทัศนคติบวก
 • สามารถทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายภายใต้แรงกดดัน และเวลาที่กำหนด
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะทางด้าน Hardware / Network
 • รู้จักเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ดูแล บริหารจัดการระบบ Network ของบริษัท  และการควบคุมการใช้งานระบบของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ CISCO เป็นอย่างดี
 • มี CISCO Certificate CCNA , CCDA หรือ CCNP
 • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ, การติดตั้ง Firewall และมี Microsoft Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • พัฒนา ทดสอบรูปแบบ รายงาน ฟังกชัน โมดูล เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ระบบ ERP
 • พัฒนา และสนับสนุนโซลูชันอื่นตามที่ได้รับคำร้องขอ
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ในคำสั่ง SQL
 • มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมและเครื่องมือในการพัฒนาเช่น VB.net, X ++ หรือ Crystal Report จะเป็นประโยชน์
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (สามารถอ่านคู่มือภาษาอังกฤษ และติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้)
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ดูแลตารางนัดหมายและตารางการประชุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ควบคุม ตรวจสอบ และจัดลำดับความสำคัญของเอกสารก่อนส่งให้ผู้บริหารระดับสูง (โทรศัพท์ อีเมล์ และจดหมาย)
 • ติดต่อประสานงานเพื่อจัดแผนการเดินทางให้ผู้บริหารระดับสูง
 • ตรวจสอบ ควบคุม และจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 • ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สืบค้นข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารการประชุม หรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการบริหารจัดการ และตรงต่อเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ และรักษาความลับของข้อมูลได้
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และใช้ MS Office ได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • รับวางบิลจากเจ้าหนี้
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้า
 • ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้
 • จัดทำใบสำคัญการตั้งหนี้ ทั้งที่เปิด PO และไม่เปิด PO
 • บันทึกบัญชี ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร และจัดทำรายงานผลการตรวจนับ (สำนักงานใหญ่)
 • ดำเนินการวางบิล จัดส่งใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า บันทึกตั้งใบแจ้งหนี้
 • รับวางบิลใบกำกับภาษีซื้อจากเจ้าหนี้
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย และบันทึกบัญชี
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ตรวจสอบรายงานเจ้าหนี้การค้ารายตัว และควบคุมเจ้าหนี้การค้ารายตัวกับบัญชีแยกประเภท
 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีและจัดเก็บรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร ค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี และการบันทึกบัญชี
 • จัดทำงบการเงินของบริษัทในเครือ
 • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax return) และนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
 • สรุปรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ด้านบัญชีระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป)
 • ประสบการณ์การใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการงานที่ท้าทาย และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดทำแผนส่งออกสินค้า และเอกสารการส่งออก
 • ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ตรวจสอบและติดตามการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
 • รายงานสถานการณ์จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการข้อร้องเรียน และเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า  
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป)
 • ใช้โปรแกรม MS office ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท โดยศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เดินทางไปติดต่อและเยี่ยมเยือนลูกค้า
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • คำนวณต้นทุนและราคา
 • คำนวณใบเสนอราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อขาย
 • เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ซัพพลายเชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปีขึ้นไป งานด้านการตลาดและการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม (คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป)
 • ความสามารถในการการสื่อสารดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
 • มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทต่อนักลงทุน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา  
 • จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมความเห็นของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน เสนอต่อฝ่ายบริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์สินเชื่อ วาณิชธนกิจ ตลาดทุน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนดีมาก และหากมีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศคติดี สามารถทำงานเป็นทีม จัดลำดับความสำคัญได้ดีและลงรายละเอียด ยืดหยุ่น และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สมัครตำแหน่งนี้