คณะผู้บริหาร

นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี

นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี บมจ. เคมีแมน