การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการ เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สำหรับวาระที่ 5)
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)