การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นชื่อกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
คุณสมบัติ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561