วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง

โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

พันธกิจ

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ภายใต้การบริหารงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อลูกค้า
ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างนวัตกรรมผ่านทีมงานมืออาชีพ
ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้กับชุมชน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
และความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน