สารจากประธานกรรมการ

หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
ประธานกรรมการ

ในปี2561 ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยขยาย ตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว ต่อเนื่อง ธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาค รัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง เช่น การผลักดัน โครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำ คัญทั้งที่ได้รับ การอนุมัติไปแล้วและที่จะได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ทางหลวงพิเศษใหม่อีกหลายเส้น ทาง อย่างไรก็ดีการขยายตัวของเศรษฐกิจบางกลุ่มที่เริ่มถึง จุดอิ่มตัว จากปัจจัยราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ความตึงเครียดทางการ ค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนทางการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ ได้ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยใน ช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน เคมีแมนส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 40 ของรายได้เป็นการขายให้กลุ่ม ลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ จากสภาวการณ์ข้าง ต้น นับเป็นปีที่ท้าทายในการดำ เนินธุรกิจของเคมีแมน บริษัท จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์ในปัจจุบัน และมุ่งมั่นขยาย ธุรกิจโดยคำ นึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2561 ทำ ให้ เคมีแมนมีโครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินที่ แข็งแกร่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำ เนินไปได้อย่าง ราบรื่นท่ามกลางความผันผวนต่าง ๆ ของโลก

เคมีแมนได้ยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึง ถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำ คัญ โดยมีการจัด กิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับ การเติบโตของบริษัท และให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กๆ ในชุมชน เพื่อให้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศใน อนาคต

ในนามประธานกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำ เนินธุรกิจของบริษัทด้วยดี มาโดยตลอด ผมขอให้คำ มั่นว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนต่อไป